GAZİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. (“GAZİ HASTANESİ”) veya (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Tarafımızca yürütülen kampanyalar ve hizmetler kapsamında Kanun’a uygun olarak kişisel veri işleme faaliyetimiz hakkında aydınlatma ve bilgilendirme metnidir.

 

1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ
KVKK uyarınca, Şirket olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde, doğru ve güncel olarak ve yasal mevzuat sınırlarını aşmamak kaydıyla işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve işlendikleri amaçla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni” ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

2. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENME AMAÇLARI

Kanun uyarınca kişisel veri kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir.

GAZİ HASTANESİ tarafından; kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, hasta bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, sağlık bilgileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz; Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yetenek – Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Reklam, Kampanya, Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi ve Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesiamaçları doğrultusunda işlenmektedir.

Şirketimiz, kural olarak kişisel verilerin işlenmesi için veri sahibinin (ya da ilgili kişilerin) açık rızalarını yazılı olarak almaktadır. Ancak Kanunun Madde 5/2 veya Madde 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin varlığı durumunda açık rıza aranmamaktadır.

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Şirketimiz tarafından açık rızanız alınmaksızın veya Kanunun mad 6/3’te belirtilen veri işleme şartı olmaksızın özel nitelikli kişisel verileriniz hiçbir suretle işlenmemektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AMAÇLARI

Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verilerinizi; yetkili kurum ve kuruluşlar, iş ortakları, hissedarlar, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile iştirakler ve bağlı ortaklıklara aktarılabilecektir. Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir. Kişisel verileriniz Kanun gereğince açık rızanız olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak ve yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Kanun’un 4/2 maddesindeki öngörülen ve aydınlatma metninin 6. Maddesinde belirtilen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya madde 5/2’de belirtilen; kanunlarda öngörülme, fiili imkansızlık, sözleşmenin kurulması veya ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, ilgili kişi tarafından alenileştirme, bir hakkında tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, veri sorumlusunun meşru menfaati hallerinde ve 6/3 maddelesinde öngörülen sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE TEMEL İLKELERİMİZ
a- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Şirketimiz elde ettiği veri kaynağını sorgular ve kişisel verilerinizi titizlikle inceleyerek verilerin hukuka uygun yollardan elde edildiğine emin olur.

b- Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve açık rızanız dahilinde işlendiğine azami dikkat etmekte ve değişiklik olması durumunda güncellenmesine önem vermekteyiz.

c- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Kişisel verileriniz yalnızca yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda ve yasalar çerçevesinde işlenmektedir. Sayılı amaçlar dışında herhangi bir şekilde kesinlikle veri işlemesi yapılmaz.

d- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Kişisel verileriniz yalnızca sayılı amaçlar doğrultusunda ve ölçülü, sınırlı bir şekilde kullanılır.

e- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme:Kişisel verileriniz mevzuatta belirtilen süreler kadar muhafaza edilir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

Kanun gereğince herkes veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili aşağıdaki haklara sahiptir. Şirketimize başvurarak;

a- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f- Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g-Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA TALEPTE BULUNMAK İÇİN

Tüm başvurular yukarıda duyurulduğu üzere, sayfada yer alan formun doldurulup, başvuru formunda belirtilen yöntemlerden biri tercih edilerek gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır

Veri Sorumlusu : GAZİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
İrtibat E-mail : [email protected]

KVKK başvuru formu için tıklayınız.